Mọi cán bộ, giáo viên cần tải Thông tư 01 này về, để học và rèn luyện tập kỹ năng soạn thảo văn bản theo Thông tư mới này. Nếu không th́ không thể qua được kỳ thi công chức, viên chức hàng năm.

Thông tư
01/2011/TT-BNV ngày 19/1/2011 hướng dẫn thể thức và kỹ thuật tŕnh bày văn bản hành chính
(Thay thế cho Thông 55 cũ)

Tải về từ đây:
http://vanban.moet.gov.vn/?page=1.15...019&opt=brpage