HỘI SINH VIÊN TP HÀ NỘI CỘNG HOÀ XA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BCH HSV ĐẠI HỌC VĂN HOÁ HN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2009
HƯỚNG DẪN
Tổ chức thực hiện cuộc vận động
“Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh”

----------------------------------------

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ VIII đă thông qua Nghị quyết về công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2009 – 2013. Nhằm cụ thể hoá và đưa Nghị quyết vào thực tiễn đời sống sinh hoạt, học tập, công tác của hội viên, sinh viên, căn cứ hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, BCH Hội sinh viên trường Đại học Văn hoá Hà Nội hướng dẫn triển khai thực hiện cuộc vận động "Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh" trong nhiệm kỳ VII, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
- Phát động trong hội viên, sinh viên toàn trường “cuộc vận động xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh” góp phần xây dựng môi trường giáo dục trong sạch, lành mạnh, văn hóa, an toàn, thân thiện, hiệu quả, phù hợp với điều kiện nhà trường và đáp ứng yêu cầu của xă hội; cuộc vận động tạo môi trường để sinh viên phấn đấu đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt.
- Các chi Hội chủ động triển khai cuộc vận động sâu, rộng, thiết thực trong toàn thể hội viên, sinh viên, chủ động cụ thể hóa tiêu chuẩn trên cơ sở hướng dẫn khung tiêu chí của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.
II. CHỈ TIÊU CƠ BẢN:
- 100% Hội Sinh viên các chi Hội triển khai thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh”.
- Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ 60% chi Hội đạt danh hiệu “Tập thể thân thiện, lành mạnh”.
III. CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ “TẬP THỂ THÂN THIỆN, LÀNH MẠNH”:
1. Tiêu chí về môi trường xanh - sạch - đẹp:
- Mỗi cấp Chi hội, các câu lạc bộ, trực thuộc Hội Sinh viên trường đăng kư đảm nhận 1 công tŕnh, phần việc làm đẹp cảnh quan góp phần xây dựng nhà trường xanh - sạch - đẹp, Hội Sinh viên cấp trường đảm nhận 01 công tŕnh làm đẹp cảnh quan, môi trường của trường.
- Chi hội theo lớp học: giữ ǵn lớp học sạch sẽ, gọn gàng.
- Chi hội, câu lạc bộ, theo khu Kư túc xá: pḥng ở phải sạch sẽ, gọn gàng.
2. Tiêu chí về môi trường sinh hoạt học thuật sôi nổi:
- Hội Sinh viên trường mỗi năm học tổ chức ít nhất 01 cuộc thi về văn hóa, xă hội, lịch sử
- Chi hội theo lớp học: 50% học phần được tổ chức thảo luận.
- Chi hội mỗi năm tổ chức được 02 buổi hội thảo chuyên đề về ngành học.
3. Tiêu chí Gắn kết với thực tiễn đời sống:
- Hàng năm các Chi hội, các câu lạc bộ, trực thuộc Hội Sinh viên trường chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức cho hội viên, sinh viên ít nhất 01 lần được tham gia tham quan, thực tế tại các địa điểm liên quan đến ngành học hoặc các khu di tích lịch sử, làng nghề.
- Hội Sinh viên trường ít nhất mỗi năm học tổ chức được 01 đội sinh viên t́nh nguyện theo chuyên môn, chuyên ngành tham gia hỗ trợ phát triển kinh tế - xă hội vùng khó khăn.
4. Tiêu chí về môi trường giáo dục không vi phạm pháp luật và tệ nạn xă hội:
- Hội Sinh viên trường, các câu lạc bộ, trực thuộc Hội Sinh viên trường mỗi năm học tổ chức ít nhất 01 hoạt động thi t́m hiểu luật pḥng chống ma tuư, các h́nh thức tuyên truyền pḥng chống tệ nạn xă hội, tệ nạn ma tuư trong năm học.
- Hội Sinh viên trường, các câu lạc bộ, trực thuộc Hội Sinh viên trường không có hội viên, sinh viên bị phát hiện vi phạm pháp luật và tệ nạn xă hội.
- 100% hội viên, sinh viên trong chi hội; các câu lạc bộ, trực thuộc Hội Sinh viên trường tham gia đầy đủ các cuộc thi t́m hiểu luật pḥng chống ma túy, tệ nạn xă hội.
5. Tiêu chí về Vui chơi, giải trí lành mạnh:
- Hội Sinh viên các trường thành lập và duy tŕ, phát huy hoạt động ít nhất 01 câu lạc bộ, đội, nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng, câu lạc bộ sở thích, câu lạc bộ học thuật.
- Nhân dịp các ngày lễ lớn của Nhà nước, Đảng, Đoàn của trường hoặc ngành đào tạo, mỗi chi hội, câu lạc bộ, Hội Sinh viên các trường phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức ít nhất 01 hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ chào mừng. Hội Sinh viên các trường hai năm 01 lần tổ chức ngày hội “Thanh niên khỏe” theo kế hoạch liên ngành giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ủy ban Thể dục - Thể thao ban hành.
* Lưu ư: Để đạt được danh hiệu “Tập thể thân thiện, lành mạnh”:
- Đối với chi hội: 50% hội viên, sinh viên đăng kư và tham gia đầy đủ các nội dung trên; 50% hội viên, sinh viên đăng kư và 30% đạt danh hiệu “sinh viên 5 tốt”.
- Đối với Hội Sinh viên cấp trường: Thực hiện tốt các nội dung trên và có 30% chi hội, các câu lạc bộ, trực thuộc đạt danh hiệu “Tập thể thân thiện, lành mạnh”.
IV. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ, XÉT CHỌN “TẬP THỂ THÂN THIỆN, LÀNH MẠNH”
1. Phương pháp đánh giá, xét chọn
- Hội Sinh viên căn cứ Hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam xây dựng tiêu chuẩn “Tập thể thân thiện, lành mạnh” của đơn vị; tổ chức công nhận danh hiệu “Tập thể thân thiện, lành mạnh” đối với các tổ chức Hội trực thuộc đăng kư và đạt được những tiêu chuẩn của đơn vị đề ra.
2. Các bước xét chọn
- Các chi Hội triển khai cuộc vận động “Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh” tới toàn thể hội viên, sinh viên trong dịp khai giảng năm học mới.
- Cuối mỗi năm học, Hội Sinh viên trường tiến hành b́nh xét danh hiệu “Tập thể thân thiện, lành mạnh” theo tiêu chí.
- Các chi hội b́nh chọn những chi hội, câu lạc bộ, nhóm đạt danh hiệu “Tập thể thân thiện, lành mạnh” tiêu biểu về Hội Sinh viên trường để xét chọn danh hiệu “Tập thể thân thiện, lành mạnh” cấp trường. Hội Sinh viên trường tiến hành họp xét công bố và tuyên dương danh hiệu “Tập thể thân thiện, lành mạnh” cấp trường. Số lượng khen thưởng không quá 10% tổng số chi hội, câu lạc bộ, đội, nhóm của trường.
- Hội Sinh viên trường sẽ b́nh chọn 01 “Tập thể thân thiện, lành mạnh” tiêu biểu gửi lên Hội Sinh viên thành phố để tổng hợp và xét chọn các tập thể rồi gửi hồ sơ đề nghị theo số lượng được Trung ương Hội Sinh viên phân bổ để tổng hợp hồ sơ xét chọn danh hiệu “Tập thể thân thiện, lành mạnh”.
3. Công tác khen thưởng và danh hiệu trao tặng:
- Danh hiệu “Tập thể thân thiện, lành mạnh” cấp chi Hội do BCH Hội Sinh viên trường công nhận, tặng Giấy Chứng nhận và Giấy khen.
IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
1. Tiến độ thời gian:
- Quư III/2009: Triển khai thực hiện cuộc vận động đến các đơn vị.
- Quư IV/2009: Xây dựng và triển khai chuyên đề "Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh"
- Quư I/ 2010: Sơ kết triển khai thực hiện cuộc vận động.
- Quư II/2010: Tổng kết nhiệm kỳ triển khai thực hiện cuộc vận động.
2. Tổ chức thực hiện.
2.1. Hội sinh viên Cấp Trường.
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tạo cơ chế để các cơ sở Hội triển khai thực hiện cuộc vận động.
- Tăng cường chỉ đạo theo khối ngành; khoa lựa chọn một số đơn vị để chỉ đạo điểm triển khai thực hiện cuộc vận động.
- Hướng dẫn, theo dơi, kiểm tra, đôn đốc các chi Hội trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện cuộc vận động; tổ chức nghiên cứu chuyên đề, sơ kết giữa nhiệm kỳ và tổng kết thực hiện cuộc vận động.
2.2. Các chi Hội trực thuộc.
- Cụ thể hoá cuộc vận động trên cơ sở phù hợp với t́nh h́nh của lớp.
- Triển khai thực hiện cuộc vận động; tổ chức sơ kết định kỳ theo học kỳ, năm học.
Đây là hướng dẫn thực hiện cuộc vận động "Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh" trong công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2008 – 2010. Ban chấp hành Hội Sinh trường Đại học Văn hoá Hà Nội đề nghị các chi Hội xây dựng kế hoạch thực hiện, báo cáo Ban chủ nhiệm các khoa, BCH Liên chi đoàn quan tâm, tạo điều kiện để thực hiện tốt hướng dẫn này.

TM. BAN CHẤP HÀNH
HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH VĂN HOÁ HN

CHỦ TỊCH
(Đă kư)

Nguyễn Trung Dũng
Nơi nhận:
- ĐU – BGH (để b/c);
- BCH đoàn trường (để p/h chỉ đạo);
- BCN các khoa (để phối hợp chỉ đạo);
- LCĐ các khoa (để phối hợp chỉ đạo);
- BCH các chi hội (để thực hiện);
- Lưu VP.