PDA

View Full Version : Bài thu hoạch lớp nhận thức về Đảngthuhuyen
25-11-2010, 08:40 PM
Dù không trong danh mục các môn học đại cương nhưng thuhuyen cứ post bài này lên, ó thể có bạn nào đó cần dùng để tham khảo. Bài này của thuhuyen đạt được kết quả loại khá.


Bài thu hoạch

BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG

Họ và tên: Phạm Thị Thu Huyền
Khoa Thông Tin Thư Viện, Lớp 39B
Trường Đại Học Văn hoá Hà Nội
Ngày sinh: 05/12/1989
Nguyên quán: Xă Hà Măn - Huyện Thuận Thành - Tỉnh Bắc Ninh.
Hộ khẩu: Phường Thị Cầu - Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh.
Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng K7A


Bài làm:

Câu 1: Phân tích các nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng Viên theo Điều Lệ Đảng

Điều lệ Đảng là văn bản pháp lư cơ bản của Đảng xác định tôn chỉ, mục đích, hệ tư tưởng, các nguyên tắc về tổ chức, hoạt động, cơ cấu bộ máy của Đảng; quy định trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn của đảng viên và của tổ chức đảng các cấp. Điều lệ Đảng nhằm tạo nên sự thống nhất trong toàn Đảng.
Điều lệ Đảng gồm 12 chương, 48 điều. Trong đó chương I “ Đảng viên” có 8 điều, là chương rất quan trọng. Điều 2 và điều 3 tại chương này đă quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng viên.
Điều 2 trong Điều lệ Đảng gồm 4 điểm, quy định nhiệm vụ của Đảng viên như sau.

Trước tiên, đảng viên phải tuyệt đối trung thành với mục đích lư tưởng cách mạng của Đảng. Sự trung thành này thể hiện ở việc chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Khi đă là đảng viên, cần tin tưởng và làm theo đường lối, chính sách của Đảng đề ra.Bên cạnh đó, đảng viên phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.

Đảng viên cần không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao tŕnh độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh. Bác Hồ đă dạy: “không một phút giây nào được xa rời lư tưởng phấn đấu” và “không bao giờ buông lỏng cuộc đấu trang với chủ nghĩa cá nhân - “kẻ địch c̣n ẩn nấp trong ḿnh mỗi người chúng ta. Nó chờ dịp hoặc thất bại, hoặc thắng lợi, để ngóc đầu dậy…” Lời Bác dạy đến ngày nay vẫn c̣n nguyên giá trị. Vậy, đảng viên phải đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lăng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Đặc biệt trong hoàn cảnh hiện nay, đảng viên càng cần phải thực hiện cho tốt nhiệm vụ này.
Điều lệ Đảng cũng nêu ra, nhiệm vụ của đảng viên là phải liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Bác Hồ đă từng nói về đạo đức cách mạnh đối với đảng viên: “Đạo đức cách mạng là hoà ḿnh với quần chúng thành một khối, tin quần chúng, hiểu quần chúng, lắng nghe ư kiến của quần chúng. Do lời nói và việc làm, đảng viên,đoàn viên và cán bộ làm cho dân tin, dân phục, dân yêu”. Đảng viên cần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân, tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xă hội nơi làm việc và nơi ở. Đó chính là cách thức hiệu quả nhất để gần gũi và hiểu nhân dân. Ngoài ra, đảng viên có nhiệm vụ tuyên truyền vận động gia đ́nh và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Mỗi đảng viên chính là hạt nhân để tuyên truyền chính sách, cũng như là chiếc cầu nối giữa Đảng và quần chúng.
Cuối cùng, nhiệm vụ của đảng viên là tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng. Mỗi đảng viên là quần chúng ưu tú được lựa chọn, được bồi dưỡng, được tin cậy và giao phó trách nhiệm cao cả ấy. Bởi vậy, đảng viên phải phục tùng kỷ luật, giữ ǵn đoàn kết thống nhất trong Đảng, thường xuyên tự phê b́nh và phê b́nh, trung thực với Đảng. Từng đảng viên cũng làm công tác phát triển đảng viên, sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí đúng quy định.
Để có thể thực hiện tốt những nhiệm vụ trên, mỗi đảng viên cần nắm vững những nội dung cơ bản sau:
Đảng viên cần kiên định những vấn đề về quan điểm có tính nguyên tắc của Đảng. Đó là những vấn đề về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xă hội, nền tảng là chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Ḿnh, Đảng là lực lực lượng lănh đạo cách mạng Việt Nam, Nhà nước là của dân, do dân và v́ dân - thể hiện khối đại đoàn kết toàn dân, nguyên tắc cơ bản là tập trung dân chủ, và kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính và chủ nghĩa quốc tế trong sáng.
Đảng viên cần hiểu rơ cơ hội phát triển đất nước, sớm đưa nước ta ra khỏi t́nh trạng kém phát triển. Nhiệm vụ trước mắt là phấn đấu để nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp vào năm 2020. Hiện nay, đất nước ta đang gặp phải những thách thức lớn, những nguy cơ đang đe doại sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Đảng viên cần nhận thức được để tự giác góp phần đẩy lùi, từng bước khắc phục những khó khăn và nguy cơ đó. Mỗi đảng viên phải ra sức rèn luyện phẩm chất đạo đức, bài trừ thói hư tật xấu. Đặc biệt, đảng viên phải cảnh giác và kiên quyết chống mọi âm mưu và thủ đoạn “ diễn biến hoá b́nh ”, gây bạo loạn lật đổ của các thế hệ thù địch, trước hết là trong phạm vi chức trách, nhiệm vụ cụ thể của mỗi người.
Nhiệm vụ trung tâm của nước ta hiện nay là xây dựng phát triển kinh tế. Đất nước đă chuyển sang thời kỳ phát triển mới, đ̣i hỏi mỗi đảng viên cần nâng cao kiến thức và năng lực, cũng như phẩm chất chính trị đạo đức. Đảng viên phải là người tiên phong, gương mẫu cho quần chúng noi theo.Ví dụ, Đảng viên cần nắm bắt kịp thời những lĩnh vực hiện nay đang có xu hướng phát triển nhanh và mạnh như công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật… Việc trau dồi phẩm chất rất quan trọng để tránh khỏi những tha hoá, biến chất đang ngày một nhiều trong hàng ngũ đảng viên. V́ vậy, nhiệm vụ học tập càng trở nên đặc biệt quan trọng. Đây là nghĩa vụ bắt buộc đối với mọi đảng viên. Tuỳ theo điều kiện và hoàn cảnh cụ thể mà tổ chức đảng và mỗi đảng viên phải có kế hoạch, phương pháp, h́nh thức học tập để nâng cao tŕnh độ lư luận chính trị, kiến thức và năng lực thực tiễn.
Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân, người đảng viên cần có mối quan hệ mật thiết với quần chúng. Nhân dân lao động cần có Đảng với tư các là người lănh đạo, lănh tụ chính trị đảm bảo cho cuộc đấu tranh của nhân dân giành thắng lợi. Lịch sử đă chứng minh qua bao cuộng kháng chiến, nhờ có Đảng mà dân tộc ta đă vùng lên khởi nghĩa thành công, đập tan xiềng xích nô lệ. Và ngược lại, Đảng cần được nhân dân ủng hộ, tích cực thực hiện đường lối chính sách của Đảng. Điều này thể hiện rơ trong công cuộc giữ nước, toàn Đảng toàn dân cùng kháng chiến. Hiện nay trong công cuộc xây dựng đất nước, Đảng càng cần sự ủng hộ của nhân dân để “ xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn ”. Trong điều kiện Đảng cầm quyền, đảng viên dễ quan liêu, xa rời nhân dân – đây là 1 nguy cơ lớn đối với tồn vong của chế độ xă hội chủ nghĩa. Vậy, mọi đang rviên phải tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân phản ánh với Đảng, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân và gia đ́nh ḿnh thực hiện đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Cuối cùng, đảng viên chính là những người phải tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ đường lối chủ trương, chính sách nghị quyết của Đảng và Nhà nước. Đảng viên cần nghiêm túc thực hiện tự phê b́nh và phê b́nh, đảm bảo đoàn kết nội bộ, làm cho Đảng thêm trong sạch, vững mạnh, đồng thời tích cực làm công tác phát triển Đảng viên mới.
Với những nghĩa vụ như trên, người đảng viên cũng có những quyền hạn được quy định tại điều 3 của Điều lệ Đảng.
Đảng viên được quyền thông tin và thảo luận các vấn đề về Cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, đường lối chính sách của Đảng. Đảng viên được biểu quyết công việc của Đảng. Đối với nước ta là nước chỉ có 1 đảng cầm quyền, đây thật sự là vinh dự và cũng là trọng trách lớn lao đối với mỗi đảng viên.
Đảng viên được ứng cử, đề cử và bẩu cử cơ quan lănh đạo các cấp của Đảng theo quy định của Ban Chấo hành Trung Ương.
Đảng viên được quyền phê b́nh, chất vấn về hoạt động của tổ chức Đảng và đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ chức, báo cáo kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm và yêu cầu được trả lời. Quyền hạn này của mỗi đảng viên nhằm giúp cho Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.
Đảng viên được tŕnh bày ư kiến khi tổ chức đảng nhận xét, quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật đối với ḿnh.
( Đảng viên dự bị có các quyền trên đây, trừ quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử cơ quan lănh đạo của Đảng )
Vậy, các quyền trên đây của đảng viên nhằm đảm bảo cho đảng viên thực hiện đầy đủ quyền dân chủ về mặt chính trị trong tổ chức và sinh hoạt Đảng, tạo điều kiện cho đảng viên và tổ chức đảng thực hiện đầy đủ nguyên tắc tập trung dân chủ.
Tóm lại, việc t́m hiểu, phân tích và nắm rơ các nhiệm vụ, quyền hạn của ḿnh sẽ giúp đảng viên hoàn thành tốt vai tṛ của bản thân, đóng góp cống hiến hết sức ḿnh cho Đảng, cho đất nước.

Câu 2: Tŕnh bày hướng phấn đấu của bản thân để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đảng Cộng sản Việt Nam là lá cờ đầu của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam. Tôi có nguyện vọng được đứng trong hàng ngũ của Đảng, sau khi được học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, tôi càng nhận thức được rơ hơn về Đảng Cộng sản và càng quyết tâm phấn đấu để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tôi đă xác định cho ḿnh động cơ vào Đảng: Đảng là tổ chức các mạng có sứ mệnh cao cả đoàn kết và lănh đạo nhân dân đấu tranh cho độc lập và chủ nghĩa xă hội. Được đứng trong hàng ngũ của Đảng là được đứng trong một tổ chức của những người cùng chung chí hướng đấu tranh xây dựng một xă hội tốt đẹp, dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn ḿnh. Khi vào Đảng, bản thân tôi sẽ được phục vụ cách mạng, được phục vụ nhân dân, được nhân dân tin cậy và yêu mến. Động cơ vào Đảng của tôi là muốn góp sức ḿnh xây dựng đất nước ta ngày càng tốt đẹp hơn nữa.
Để trở thành một đảng viên, tôi xác định bản thân phải rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng. Tôi quyết kiên định mục tiêu, lư tưởng đă chọn, trong bất cứ t́nh huống khó khăn nào cũng không giao động, giảm sút niềm tin và ư chí chiến đấu. Đồng thời, tôi rèn luyện cho ḿnh tinh thần độc lập, sáng tạo. Bản thân tôi đă nỗ lực học tập, nắm vững lư luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng của Đảng. Tôi tự rèn luyện ḿnh qua thực tế hoạt động chính trị, xă hội. Bên cạnh đó tôi trau dồi đạo đức cách mạng, đi đôi với chống chủ nghĩa cá nhân. Đạo đức cách mạng cần phải tu dưỡng rèn luyện suốt đời, bởi vậy tôi sẽ củng cố hàng ngày để có được phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng. Tôi nhận thức được, trong bối cảnh ngày nay, đạo đức cách mạng là ư chí, quyết tâm và góp sức đưa đất nước thoát khỏi t́nh trạng kém phát triển, trở thành quốc gia giàu mạnh, văn minh, nhân dân làm chủ xă hội và có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc. Tôi quyết tâm đi theo đường lối của Đảng: kết hợp hài hoà ba loại lợi ích: lợi ích toàn xă hội, lợi ích tập thể và lợi ích cá nhân, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ.
Để phấn đấu trở thành một người đảng viên, tôi không quên nâng cao năng lực, hoàn thành tốt những nghiệm vụ được giao. Đối với một sinh viên như tôi – c̣n ngồi trên ghế nhà trường, th́ nhiệm vụ trọng tâm là việc học. Tôi phấn đấu học tập thật tốt, hoạt động ngoại khoá hăng say và hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó tôi cũng rất coi trọng việc học tập chính trị. Đó là việc tham gia đầy đủ và có hiệu quả các buổi sinh hoạt chính trị công dân sinh viên, tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng…
Truyền thống quư báu của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự gắn bó mật thiết, máu thịt với nhân dân. Để phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng, tôi hiểu rằng ḿnh phải gắn bó với tập thể, với nhân dân, tích cực tham gia hoạt động đoàn thể, công tác xă hội. Đối với tôi, đó chính là tập thể lớp, là ngôi trường đại học của ḿnh. Tôi cũng tham gia những hoạt động đoàn thể và công tác xă hội, như những buổi ngoại khoá, t́nh nguyện…
Người phấn đấu vào Đảng phải tích cực tham gia xây dựng Đảng. Tôi nhận thức được rằng, bằng sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của ḿnh, cần đóng góp ư kiến với chi bộ, đảng bộ. Ngoài ra, cần tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở bằng những việc làm như: Tích cực hưởng ứng các phong trào, các hoạt động triển khai chủ trương, nhiệm vụ do đảng bộ, chi bộ đề ra với tinh thần chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu cao nhất. Góp phần tích cực đưa những chủ trương, nhiệm vụ đó vào cuộc sống. Chủ động nắm bắt t́nh h́nh thực tế, những tư tưởng của quần chúng, kịp thời phản ánh đề xuất với tổ chức Đảng. Tích cực mạnh dạn tham gia góp ư kiến đối với lănh đạo của tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên. Tích cực và kiên quyết đấu tranh bảo vệ Đảng, giữ vững ổn định chính trị - xă hội ở cơ sở, đơn vị.
Trên đây là những nhận thức và suy nghĩ của bản thân tôi về hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Dù bản thân c̣n nhiều hạn chế nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức ḿnh để sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Để làm được điều đó, tôi xin hứa sẽ không ngừng học tập và rèn luyện, góp sức ḿnh để xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh.

Thoxinh_Production
25-11-2010, 08:47 PM
Học cảm t́nh Đảng th́ phải làm bài thu hoạch này hả chị ?
Ngoài ra th́ ko phải làm đúng ko ?

thuhuyen
25-11-2010, 08:55 PM
Ừ, sau khóa học có một bài thu hoạch, em đi đủ số buổi và làm thu hoạch đạt loại trung b́nh trở lên sẽ được cấp chứng chỉ. Đấy là toàn bộ công việc của 1 khóa học cảm t́nh Đảng. Việc tiếp theo là em phấn đấu để chính thức đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Thoxinh_Production
25-11-2010, 11:30 PM
Vậy vào Đảng từ khi c̣n trên ghế giảng đường ĐH th́ có ích lợi ǵ ?
và làm thế nào để được tham gia học cảm t́nh Đảng hả chị

Admin
26-11-2010, 08:13 PM
A học cảm t́nh Đảng tháng 3/2010. Làm 1 bài thu hoạch phải dài cỡ gấp 3 của em với 2 câu hỏi tương tự. Cứ nghĩ sao th́ viết thôi, chứ có người c̣n đi lấy bài sẵn mà chép vào cơ đấy :D Anh đạt 9 điểm với xếp loại giỏi.

Chắc sắp vào Đảng viên dự bị. Sau 1 năm ổn th́ sẽ vào Đảng viên chính thức.

Ở ghế nhà trường được đi học cảm t́nh Đảng là cực kỳ xuất sắc nhưng để được vào Đảng khi c̣n là SV th́ ko phải đơn giản.

Vào Đảng th́ mất thêm 1% lương đóng tiền Đảng phí. Được tham gia các cuộc họp dành cho Đảng viên. Và h́nh như phải có 1 lễ ra mắt "nhẹ nhàng" khi là Đảng viên chính thức :|

Ngoài ra nếu đi làm th́ bạn là Đảng viên sẽ được ưu ái hơn rất nhiều khi bổ nhiệm vị trí lănh đạo :69:

Phong chém
26-11-2010, 11:38 PM
Cám ơn Huyền và bài reply "Chi tiết" của anh Tân :26:

thuhuyen
29-11-2010, 12:08 PM
Cảm ơn anh Tân ạ :D Anh có nhiều kinh nghiệm làm việc cũng như kinh nghiệm cuộc sống rồi nên "tâm huyết" gấp 3 lần em là đúng rồi ạ, hihi. Em cũng chỉ viết theo những ǵ được học và những ǵ bản thân nhận thức được thôi ạ. C̣n ít ỏi lắm, hi vọng vài năm nữa em sẽ xứng đáng là 1 Đảng viên chính thức với những lập trường, tư tưởng vững chắc hơn. Quan trọng là những ǵ ḿnh làm được trong thực tế chứ không chỉ mấy chục trang giấy lư thuyết đúng ko anh.

Admin
29-11-2010, 12:22 PM
Uhm, cứ mỗi khi lớn lên chút nữa, ta thấy xă hội c̣n nhiều bất cập và ta tự điều chỉnh.

Là Đảng viên th́ phải có ư thức hơn quần chúng.

Cố lên!

Phong chém
19-12-2010, 05:33 PM
@ Chị Huyền ^^: Chị đă là 1 Đảng Viên ^^! Em cũng đang phải làm bài thu hoạch nên đang ngồi tham khảo bài viết của chị đây này:18:

mandy_vhdl17b
21-12-2010, 12:16 AM
Bài thu hoạc có được in giấy hay phải chép tay ạ ??????

letrungkien
28-02-2011, 10:11 AM
thank e nhe
gia nhu e co them fan tieu chuan nua thi tuyet

e co the jup anh tra loi cau hoi nay dc ko
can lam j va phan dau nhu the nao de tro thanh nguoi dang vien?
neu e co bai thi post bai mau len a tham khao nhe
thank
----letrungkien----

------------------
Nhím: Lần sau nhớ viết tiếng Việt có dấu bạn nhé!

kboy_king
12-05-2011, 12:02 AM
ui dzùi! viết cái bài thu hoạch này....viết theo sách thỳ dài...ko viết theo thỳ ko biết viết ǵ...lại quy đinh viết có 10 trang nữa chứ...chết mất thôi:47:

kboy_king
12-05-2011, 12:04 AM
thank e nhe
gia nhu e co them fan tieu chuan nua thi tuyet

e co the jup anh tra loi cau hoi nay dc ko
can lam j va phan dau nhu the nao de tro thanh nguoi dang vien?
neu e co bai thi post bai mau len a tham khao nhe
thank
----letrungkien----

------------------
Nhím: Lần sau nhớ viết tiếng Việt có dấu bạn nhé!
Trong cuốn tài liệu học tập chính trị dành cho học viên lớp bồi dưỡng kết nạp đảng có đầy đủ nội dung huynh cần đó....15k naz huynh!:85:

giahuyphan1803
06-11-2011, 09:52 AM
có ai có câu trả lời cho bài thu hoạch này không vậy? tương tự cũng được, có tài liệu tham khảo ǵ không cho em xin với! híc! nhanh nhanh nhanh! "Thực tiễn lănh đạo thực hiện nghị quyết đại hội X, nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam đă xác định một số kinh nghiệm quan trọng trong đó có kinh nghiệm: “Đặc biệt chăm lo củng cố, xây dựng Đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Thật sự phát huy dân chủ đi đôi với kỷ luật, kỷ cương; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường đoàn kết thống nhất, gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng…”. Từ bài học kinh nghiệm được nêu trong nghị quyết đại hội XI đồng chí hăy:
1. Phân tích vai tṛ, ư nghĩa của công tác xây dựng Đảng trong t́nh h́nh hiện nay.
2. Liên hệ vị trí công tác của bản thân để xác định trách nhiệm của ḿnh trong công tác xây dựng Đảng bộ, Chi bộ cơ sở."

peruadangiu
04-05-2012, 02:58 PM
anh chị nào có bài viết cảm t́nh đảng post vao cho e với?
viết bài thu hoạch này e nghe nói nếu viết yk trong tài liệu th́ điểm rất là thấp?
zậy viết bài cảm t́nh đảng như thế nào mới điểm cao hả?:81: có zỳ alo cho e 0923130152 biết với hoặc giử vào mail cho em nha damat.emroi@yahoo.com..........thứ tư ngày 9 tháng 5 là e nop bài rùi nhanh dùm với nha........... cám ơn nhiều